Ondanks de zorg die besteed wordt aan de correctheid van informatie is Mobiel Connect nimmer aansprakelijk voor juistheid, actualiteit en volledigheid van getoonde informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Mobiel Connect of door Mobiel Connect beheerde sites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Mobiel Connect verstrekte informatie.

Alle informatie op deze website, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Mobiel Connect en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Mobiel Connect aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Alle informatie binnen de site van Mobiel Connect en door haar beheerde sites valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Mobiel Connect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links. De voorwaarden van de partners van Mobiel Connect worden altijd gehanteerd, hieraan kunnen geen rechten verleend worden naar Mobiel Connect.

Mobiel Connect behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden. Daar waar Mobiel Connect genoemd wordt, wordt bedoeld Mobiel Connect.